Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola

weboldala

Hétvégi házi feladat és dolgozatok szabályai
Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
Elvek:
Az otthoni felkészülés legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás, készség- és képességfejlesztés, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. A házi feladatoknak ezen célokat kell szolgálnia. Az írásbeli és szóbeli feladatokat, egymást kiegészítve megfelelő arányban feladni. Törekedni kell arra, hogy mind a két fajta otthoni munka szükséges legyen a következő tanítási órára való felkészüléshez.
Korlátok
Az írásbeli házi feladatok feladásakor tekintettel kell a lenni a tanuló egyéb elfoglaltságaira és a többi tantárgyra is.Nagyobb mennyiségű feladatra, rajzokra, házi dolgozatra, időigényes gyakorlati feladatokra megfelelő időt kell biztosítani.
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség,-képességfejlesztés), valamint a tananyag hozzákapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
 • Az 1-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra) valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli sem írásbeli házi feladatot.
 • Amennyiben a napközis illetve tanulószobás tanuló a tanóra ideje alatt szakkörön, sportkörön vagy egyéb tanórán kívüli foglalkozáson vesz részt, és nem tudja feladatát elvégezni, azt otthon köteles pótolni.
 • A házi feladatok differenciált meghatározása a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője. Ennek megfelelően a tanulók írásbeli házi feladataikat egyéni képességeiknek, tanulási tempójuknak megfelelően kapják. Az írásbeli házi feladatok
a tanórai anyag megszilárdítását segítik elő, illetve lehetőséget kell adniuk a tehetségfejlesztésre.

 •       A szóbeli feladatok az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt, a matematikai és természettudományos kompetencia fejlesztésének eszközei. Az ismeretek elsajátításán kívül nagy figyelmet kell fordítani a rendszerezés, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére. Olyan tudás kialakítása acél, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni.
 • A szóbeli feladatok meghatározása is történhet differenciáltan.
 • A feladat kijelölése: tankönyvből, munkafüzetből, feladatgyűjteményből, segédkönyvekből történhet
 •  lehet önálló gyűjtőmunka
Az otthoni munkához nyújtott segítség lehet:
 • kérdések
 • órai vázlat
 • Az elvégzett feladatok ellenőrzése történhet egyénileg
 • frontálisan
 •  szóban, írásban
Az el nem végzett feladatokat a tanulóknak pótolniuk kell. Amennyiben a tanuló rendszeresen nem végzi el vagy nem pótolja a feladatait, a szorgalom és a tantárgy félévi, illetve év végi osztályzatát e hiányosság lerontja.

A napközi otthon és a tanulószoba feladata:

Napközi otthon:
 • Tanulási terv a nevelő által meghatározott módon.
 • Egyéni, páros, csoportos felkészülés.
 • Az elkészült feladatok nevelői ellenőrzése.
 •  A halmozottan hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdőtanulók segítése.
Tanulószoba:
Tanulási terv készítése.
Egyéni, páros, csoportos felkészülés.
A feladatok elvégzésének ellenőrzése.
A halmozottan hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése.

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók témazáró,ill. év végi dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az
elért teljesítmény /pontszám/ érdemjegyekre történőátváltását a következőarányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:


Teljesítmény
:
Érdemjegy
0-33 %
elégtelen /1/
34
-50 %
elégséges /2/
51
-
75 %
közepes /3/
76
-
90 %
jó /4/
91
-
100 %
jeles /5/
Egy
-
egy tantárgyi egység lezárása témazáró dolgozattal történik.
A bejegyzéskor használt
megkülönböztető
szín:
piros
.
Dupla jegyként kerül a naplóba és az ellenőrzőbe.
A témazáró és az isk
olai tudásszintmérő
dolgozatokat minden tanulónak meg kell írnia. 25%
alatti teljesítmény esetén köteles újra írni. A naplóba mindké
t dolgozat osztályzata bekerül


Köszöntő...

Köszöntjük a Söjtöri Deák Ferenc Iskola honlapján!

E-napló

Aktuális

Programok

Október 02.
Deák Kézilabda Kupa

Október 04.
Deák Foci Kupa

Október 14.
Deák váltóverseny

Október 15.
Deák tanulmányi verseny

Október 17.
Deák ünnepély

Október 18.
AJTP program bemutató 8.o.

Oktber 21.
"Deák szakközépiskola"
bemutató
faipar, egészségügy

Október 22.
Ünnepi projekt
Ünnepi műsor 15:30

KAFFEE projekt - Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

Letöltés itt

Határtalanul!


Határtalanul! 2017
Felvidék


Határtalanul! 2018
"Muravidék és Muraköz gyöngyszemei"


Olvasmányok

Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Gárdonyi Géza:
Egri csillagok

Jókai Mór:
A nagyenyedi két fűzfa

Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyője

Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig

Tamási Áron:
Ábel a rengetegben