Söjtöri Deák Ferenc

Általános Iskola

EFOP-1.3.9-17-2017-00039 projekt

A kedvezményezett neve: Zalaegerszegi Tankerületi Központ A projekt címe: „Iskola és civil szervezet együttműködése a söjtöri gyermekekért” A szerződött támogatás összege: 72 404 910 Ft A támogatás mértéke: 100 % A projekt befejezési dátuma: 2020.12.31. A projekt azonosító száma: EFOP - 1.3.9-17-2017-00039
Hétvégi házi feladat és dolgozatok szabályai
Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
Elvek:
Az otthoni felkészülés legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás, készség- és képességfejlesztés, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. A házi feladatoknak ezen célokat kell szolgálnia. Az írásbeli és szóbeli feladatokat, egymást kiegészítve megfelelő arányban feladni. Törekedni kell arra, hogy mind a két fajta otthoni munka szükséges legyen a következő tanítási órára való felkészüléshez.
Korlátok
Az írásbeli házi feladatok feladásakor tekintettel kell a lenni a tanuló egyéb elfoglaltságaira és a többi tantárgyra is.Nagyobb mennyiségű feladatra, rajzokra, házi dolgozatra, időigényes gyakorlati feladatokra megfelelő időt kell biztosítani.
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség,-képességfejlesztés), valamint a tananyag hozzákapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
 • Az 1-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra) valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli sem írásbeli házi feladatot.
 • Amennyiben a napközis illetve tanulószobás tanuló a tanóra ideje alatt szakkörön, sportkörön vagy egyéb tanórán kívüli foglalkozáson vesz részt, és nem tudja feladatát elvégezni, azt otthon köteles pótolni.
 • A házi feladatok differenciált meghatározása a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője. Ennek megfelelően a tanulók írásbeli házi feladataikat egyéni képességeiknek, tanulási tempójuknak megfelelően kapják. Az írásbeli házi feladatok
a tanórai anyag megszilárdítását segítik elő, illetve lehetőséget kell adniuk a tehetségfejlesztésre.

 •       A szóbeli feladatok az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt, a matematikai és természettudományos kompetencia fejlesztésének eszközei. Az ismeretek elsajátításán kívül nagy figyelmet kell fordítani a rendszerezés, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére. Olyan tudás kialakítása acél, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni.
 • A szóbeli feladatok meghatározása is történhet differenciáltan.
 • A feladat kijelölése: tankönyvből, munkafüzetből, feladatgyűjteményből, segédkönyvekből történhet
 •  lehet önálló gyűjtőmunka
Az otthoni munkához nyújtott segítség lehet:
 • kérdések
 • órai vázlat
 • Az elvégzett feladatok ellenőrzése történhet egyénileg
 • frontálisan
 •  szóban, írásban
Az el nem végzett feladatokat a tanulóknak pótolniuk kell. Amennyiben a tanuló rendszeresen nem végzi el vagy nem pótolja a feladatait, a szorgalom és a tantárgy félévi, illetve év végi osztályzatát e hiányosság lerontja.

A napközi otthon és a tanulószoba feladata:

Napközi otthon:
 • Tanulási terv a nevelő által meghatározott módon.
 • Egyéni, páros, csoportos felkészülés.
 • Az elkészült feladatok nevelői ellenőrzése.
 •  A halmozottan hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdőtanulók segítése.
Tanulószoba:
Tanulási terv készítése.
Egyéni, páros, csoportos felkészülés.
A feladatok elvégzésének ellenőrzése.
A halmozottan hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése.

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók témazáró,ill. év végi dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az
elért teljesítmény /pontszám/ érdemjegyekre történőátváltását a következőarányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:


Teljesítmény
:
Érdemjegy
0-33 %
elégtelen /1/
34
-50 %
elégséges /2/
51
-
75 %
közepes /3/
76
-
90 %
jó /4/
91
-
100 %
jeles /5/
Egy
-
egy tantárgyi egység lezárása témazáró dolgozattal történik.
A bejegyzéskor használt
megkülönböztető
szín:
piros
.
Dupla jegyként kerül a naplóba és az ellenőrzőbe.
A témazáró és az isk
olai tudásszintmérő
dolgozatokat minden tanulónak meg kell írnia. 25%
alatti teljesítmény esetén köteles újra írni. A naplóba mindké
t dolgozat osztályzata bekerül


E-napló

Aktuális

Programok
KAFFEE projekt - Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

Letöltés itt

Határtalanul!


Határtalanul! 2017
Felvidék


Határtalanul! 2018
"Muravidék és Muraköz gyöngyszemei"


Olvasmányok

Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Gárdonyi Géza:
Egri csillagok

Jókai Mór:
A nagyenyedi két fűzfa

Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyője

Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig

Tamási Áron:
Ábel a rengetegben

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Információk a koronavírusról!
COVID  fertőzöttek száma intézményünkben:
0 fő


A nevelési-oktatási intézmények minimális felszereléséről szóló jegyzékek:

https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=314#DocumentBrowse

https://www.oktatas.hu/kozneveles/az_oktatasert_felelos_miniszter_altal_jovahagyott_felszerelesjegyzek